Services

Մեր մատուցած

ծառայությունները

Հաշվապահական հաշվառում

 • Հաշվապահական հաշվառման վերաբերյալ խորհրդատվություն
 • Հաշվապահական հաշվառման վարում
 • Հաշվապահական հաշվետվությունների կազմում

Ֆինանսական խորհրդատվություն

 • Ֆինանսական հաշվետվությունների կազմում և վերլուծություն
 • Ֆինանսական կառավարման խորհրդատվություն
 • Ֆինանսական ռիսկերի գնահատում

Հարկային պլանավորում

 • Հարկային ռիսկերի գնահատում և կառավարում
 • Հարկման համակարգերի օպտիմալացում
 • Հարկերի, տուրքերի և այլ պարտադիր վճարումների պլանավորում

Բիզնես խորհրդատվություն

 • Ռազմավարական պլանավորում
 • Կառավարման արդյունավետ մոտեցումների կիրառում
 • Շահույթի մաքսիմալացման միտված ծրագրի մշակում

Հետազոտություն և գնահատում

 • Բիզնես գործընթացների արդյունավետության գնահատում
 • Շուկայի ուսումնասիրություն և վերլուծություն
 • Գործարար հետազոտություն

Ուսուցում

 • Հաշվապահական հաշվառման հիմունքների դասընթաց
 • Հարկային օրենսգրքի հիմունքների դասընթաց
 • Սեմինարների կազմակերպում

Ստացեք

անվճար խորհրդատվություն

Կցանկանա՞ք խոսել մեր ֆինանսական խորհրդատուներից մեկի հետ: Պարզապես ներկայացրեք ձեր կոնտակտային տվյալները, և մենք կկապվենք ձեզ հետ:

Ես ցանկանում եմ քննարկել

Free consultation request

If you’ve ever doubted where to invest your money in,

then you need us!

Fields we specialize in vary and encompass every investment issue a company or an individual might face today!

Horgan Motors

While working with Horgan automotive company, we conducted few vital market researches and helped to implement a crucial business strategy

Truick

This legendary car brand used our Interim management tips back in 2008, and averted the Great Recession slip with our timely help.

Halmart

An all-american chain, that recovered after drop in sales in 2008 and since then returned great year-by-year growth…

Induce the growth!

With the help of our professional team of advisors, any business will expand to its full promise!
Get our latest best cases list, delivered to your email.

Subscribe